REKLAMÁCIE

REKLAMAČNÝ PORIADOK

cyklohouse, s.r.o.

 

  1. 1.    Úvodné ustanovenia 

1.1.        Spoločnosť cyklohouse, s.r.o. (ďalej len „cyklohouse, s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.        Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3.        Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkarni cyklohouse, s.r.o a zároveň je zverejnený na internetových stránkach spoločnosti.

  1. 2.    Zodpovednosť za vady

 

2.1.        Spoločnosť cyklohouse, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka), ak pri jednotlivých tovaroch nebude výrobcom alebo predávajúcim určená dlhšia záručná doba.

2.2.        Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, cyklohouse, s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.3.        Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4.        Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže cyklohouse, s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5.        Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci, a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6.        Doba od oprávneného uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7.        Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  1. 3.    Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

3.1.        Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je však v záručnom liste alebo inom doklade vydanom predávajúcim kupujúcemu pri predaji tovaru uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim (§ 625 Občianskeho zákonníka).

3.2.        Všetky ostatné práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho.

3.3.        Predávajúci alebo subjekt vykonávajúci záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie, o.i. stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4.        Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.5.        Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

 

  1. 4.    Všeobecné podmienky reklamácie
  2.  

4.1.        Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť doklad o jeho kúpe v cyklohouse, s.r.o., prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol zakúpený v spoločnosti cyklohouse, s.r.o.

4.2.        Zároveň je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušený atď.).

4.3.        V prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

 

  1. 5.    Spôsob vybavenia reklamácie
  2.  

5.1.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2.        Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3.        Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Právo na vrátenie peňazí kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy vzniká len pri alebo po vrátení vadného a odôvodnene reklamovaného tovaru.

5.5.        Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.6.        Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 624 Občianskeho zákonníka).

5.7.        Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám svojvoľne meniť. Voľbu tohto práva je povinný preukázať kupujúci.

 

  1. 6.    Vrátenie tovaru – zásielkový predaj
  2.  

6.1.        Pri všetkom tovare zakúpenom v internetovom obchode www.cyklohouse.sk má kupujúci v zmysle ust. § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu preukázateľne doručené v uvedenej lehote.

6.2.        Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutým v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

6.3.        V prípade riadneho a včasného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru podľa bodu 6.1. cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar.

6.4.        Kupujúci si uplatňuje právo na vrátenie tovaru v prevádzkarni predávajúceho.

 

  1. 7.    Záverečné ustanovenia

 

7.1.        Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tento reklamačný poriadok platí právny poriadok Slovenskej republiky.

7.2.        Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

7.3.        Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom 1.4. 2013.

7.4.        Spoločnosť cyklohouse, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.