OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI CYKLOHOUSE

čl. 1 Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

cyklohouse, s.r.o., so sídlom Ul. 29. augusta 9, 811 09 Bratislava,

Prevádzka: Ul. 29. augusta 9 v Bratislave

IČO: 36284688, IČ DPH: SK2022142551,

registrovaný v Obchodnom Registri Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 39727/B, 

ako predávajúceho (ďalej len „Predávajúci") na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby ako kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.cyklohouse.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.cyklohouse.sk.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.cyklohouse.sk. 

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, právne vzťahy Zmluvných strán neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zostávajú podmienkami vyplývajúcimi z týchto obchodných podmienok nedotknuté. Kupujúcim sa na účely zmluvného vzťahu Zmluvných strán rozumie v fyzická osoba alebo právnická osoba zaregistrovaná v systém Predávajúceho, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.cyklohouse.sk.

Podmienky obchodných podmienok, pri ktorých je uvedené, že sa týkajú Kupujúceho spotrebiteľa, sa netýkajú Kúpnych zmlúv uzavretých s osobami, ktoré nie sú považované za spotrebiteľov podľa osobitných zákonov.

Elektronickou objednávkou sa rozumie jednostranný úkon Kupujúceho (návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy) vo forme elektronického formulára smerujúci k uzavretiu Kúpnej zmluvy, ktorý urobil Kupujúci po predchádzajúcom oboznámení sa s obsahom týchto obchodných podmienok, a ktorý obsahuje najmä:

-informácie o Kupujúcom nevyhnutné pre naplnenie účelu platnej Kúpnej zmluvy, ktoré boli Kupujúcim dobrovoľne zapísané do formulára vzhľadom na jeho slobodnú vôľu uzavrieť Kúpnu zmluva,

-zoznam Kupujúcim objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.cyklohouse.sk, cena bez poštovného poplatku za tovar

-súhlas so spracovaním osobných údajov o Kupujúcom v rozsahu nevyhnutnom na uzavretie Kúpnej zmluvy  

-potvrdenie o oboznámení sa s obsahom týchto obchodných podmienok spracovaný v systéme elektronického obchodu

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na stránke www.cyklohouse.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

cyklohouse s.r.o.

Ul. 29.augusta 9  

811 09 Bratislava

IČO: 36284688

Telefónny kontakt: 02 /52635469

E- mail: eshop@cyklohouse.sk

                office@cyklohouse.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.cyklohouse.sk

čl. 2 Objednávka


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov vyplývajúcich z registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne alebo neúplne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu v dôsledku toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez zavinenia alebo zanedbania povinností Predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je pre Kupujúceho právne záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v elektronickom systém Predávajúceho formou automaticky vygenerovanej e-mailovej správy odoslanej Predávajúcim (prijatím návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy) na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke (formulári), potvrdzujúcu doručenie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to najneskôr do 120 minút po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom bezodkladne upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@cyklohouse.sk., inak Predávajúci nezodpovedá za vady objednaného tovaru. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu Kupujúceho alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e. Lehota na dodanie tovaru v rozmedzí 1 až 30 dní, alebo uvedená v katalógu Predávajúceho sa považuje za dohodu o termíne dodania tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak;.

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú a za neplatný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia riadnej elektronickej objednávky Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú a za platný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.


čl.3 Storno/zrušenie objednávky (viazanosť Kupujúceho objednávkou)


Kupujúci spotrebiteľ má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci sa zaväzuje okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodplatne prevedená späť na jeho účet, najneskôr v lehote 15-tich kalendárnych dní od zistenia skutočnosti odôvodňujúcej Predávajúceho na zrušenie objednávky.


čl. 4 Spotrebiteľské zmluvy, informačná povinnosť Predávajúceho a poučenie Kupujúceho spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

Predávajúci týmto informuje Kupujúceho spotrebiteľa, že nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre Kupujúceho spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

 

Predávajúci v súlade s ust. § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov informuje Kupujúceho spotrebiteľa, že:

a) Predávajúcou stranou Kúpnej zmluvy je spoločnosť cyklohouse, s.r.o.

b) opis tovaru, jeho cena (základná sadzba), dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru sú uvedené v katalógu, na základe ktorého došlo k odoslaniu záväznej objednávky Kupujúceho spotrebiteľa,

c) platobné podmienky sú uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo katalógu,

d) poučenie o práve Kupujúceho spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je uvedené v týchto obchodných podmienkach,

e) Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do momentu zmeny ceny tovaru v katalógu.

Informácie uvedené vyššie ad a) až e) je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu spotrebiteľovi aj v písomnej forme súčasne s dodaním tovaru.

Okrem toho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu spotrebiteľovi aj písomne informácie o:

a) podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy, ktoré sú už uvedené v tomto článku obchodných podmienok,

b) adresu Predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c) informáciu o záruke a o servisných službách.

 

Kupujúci spotrebiteľ má odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 dní od dodania tovaru. Ak Predávajúci splnil vyššie uvedené informačné povinnosti podľa ust. § 10 108/2000 Z.z  zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov dodatočne, Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci informačné povinnosti splní dodatočne, najneskôr však do troch mesiacov od dodania tovaru; v prípade neplnenia uvedených povinností ja Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

Oznámenie Kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a  zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar Kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť na adresu Predávajúceho uvedenú v dokladoch k tovaru ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný, inak vždy na adresu jeho sídla. Odstúpením Kupujúceho spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu spotrebiteľov najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je neplatné, ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie a tovar bude v takom prípade bezodkladne vrátený Kupujúcemu spotrebiteľovi na jeho náklady.


čl. 5 Cenové podmienky


Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cyklohouse.sk je uvedená v katalógu vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.cyklohouse.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cyklohouse.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.cyklohouse.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €", "1,-€" alebo iná chybná cena, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale Kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


čl. 6 Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť si vybrať s nasledujúcich spôsobov úhrady:

Platba prevodom na účet predávajúceho, uskutočňuje sa na základe preddavkovej faktúry, predávajúci je v prípade nedodania tovaru v stanovenej dobe platbu vrátiť do 20 dní

Platba prostredníctvom služby CardPay, platba sa uskutoční na potráli Tatrabanky

Platba v hotovosti na prevádzke

čl. 7 Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, od 1 do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailovou správou na adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári; Predávajúci nezodpovedá za včasné dodanie tovar v prípad, že sa Kupujúci neoboznámi s e-mailovou správou o zaslaní tovaru na emailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na www.cyklohouse.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, dodací list a písomnú informáciu podľa čl. 4. týchto obchodných podmienok pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený, funkčnosť dodaného tovar a podpísať dokument o prevzatí zásielky, ktorý sa považuje za doklad, ktorým Kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar nemal zjavné vady ani vady, ktoré bolo možné zistiť prehliadkou tovaru. V prípade poškodenia obalu je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci nezodpovedá za prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú,  neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po jednotlivých tovarových položkách a na mieste spísať zápisnicu o vadách tovaru. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


čl. 8 Záručné podmienky a záručná doba


Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu písomne poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň dodania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra a dodací list (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, bez práv tretích osôb a pokiaľ možno v originálnom balení vrátane všetkých dodaných dokladov (t.j. faktúra, dodací list s potvrdeným dátumom prevzatia, ak nie je kupujúcim dodaný dodací list s dátumom prevzatia tovaru, záväzný pre reklamačnú dobu je dátum vystavenia faktúry za tovar).

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Dopravné náklady pri oprávnenej aj  neoprávnenej reklamácií posielanej mimo územia SR hradí Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


čl. 9 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť dodania alebo prevzatia tovaru v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné; V prípade, že nastane udalosť vyššej moci majúca vplyv na splnenie povinností Zmluvných strán podľa týchto obchodných podmienok, Zmluvné strany sú povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


čl.10 Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na www.cyklohouse.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.cyklohouse.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.cyklohouse.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.cyklohouse.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah ponuky predávaných tovarov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.cyklohouse.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho. Súhlas Kupujúceho (vrátane spotrebiteľa) s týmito obchodnými podmienkami je podmienkou platnosti objednávky Kupujúceho (vrátane spotrebiteľa); nesúhlas Kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami alebo odvolanie, či akékoľvek jednostranné zrušenie súhlasu Kupujúceho (vrátane spotrebiteľa) s týmito obchodnými podmienkami zakladá Predávajúcemu právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.4.2013